§ 1 | Název, forma a sídlo

 1. Spolek Lesní klub Malejov, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Spolek má sídlo v Praze.

§ 2 | Charakter a účel spolku

Spolek je dobrovolným, neziskovým, nevládním svazkem fyzických osob, který vznikl za těmito účely:

 1. podpora biologické diverzity na různých úrovních v prostředí velkoměsta,
 2. péče o komunitní zahradu se zvláštním zřetelem na principy udržitelnosti a enviromentálně a sociálně přínosného hospodaření,
 3. podpora harmonického rozvoje dětí v kontaktu s přírodou,
 4. podpora životního stylu vedoucího k samostatnosti a uvědomění si následků za své chování,
 5. předškolní výchova a péče o děti,
 6. budování respektu a pozitivního vztahu k přírodě, lidem a kulturnímu dědictví.

§ 3 | Formy činnosti spolku

 1. Uvedených účelů spolek dosahuje zejména těmito hlavními činnostmi:
  1. provoz komunitní zahrady,
  2. podpora biodiverzity a péče o flóru a faunu na pozemku komunitní zahrady,
  3. údržba zázemí komunitní zahrady a péče o majetek spolku,
  4. pěstování užitkových a okrasných rostlin, kompostování organických zbytků,
  5. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta,
  6. provozování dětského klubu inspirovaného lesní pedagogikou,
  7. pořádání volnočasových aktivit pro děti,
  8. pořádání vzdělávacích, kulturních a sousedských akcí pro veřejnost,
  9. rozvoj lidského společenství, pořádání komunitních, kulturních a osvětových akcí,
  10. spolupráce s dalšími spolky a komunitami podobného zaměření,
  11. ochrana a obnova přírody.
 2. Spolek může vykonávat také vedlejší hospodářskou činnost, spočívající také v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to výhradně za účelem podpory hlavní činnosti spolku a naplňování účelu spolku.

§ 4 | Členství

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
 2. Členové spolku se rozlišují:
  1. rodinný člen je osoba, která je zákonným zástupcem dítěte, které se účastní aktivit pořádaných spolkem,
  2. podporující člen je osoba, která se ztotožňuje s cíli a činností spolku.
 3. Řádné a podporující členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně také adresu pro doručování písemností, dále přihláška musí obsahovat datum narození, telefonické spojení, e-mailovou adresu a vlastnoruční podpis. Rada spolku o přijetí žadatele rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Spolek vede neveřejný seznam členů, za jehož vedení odpovídá předsednictvo spolku. Seznam je neveřejný a je přístupný pouze členům rady spolku.
 5. Osobní údaje členů v rozsahu uvedeném v odst. 3 se uchovávají po dobu tří let od skončení členství, pokud bývalý člen výslovně nepožádá o okamžitý výmaz. Při výmazu se nicméně ponechávají osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození; tyto údaje se archivují za účelem případného vystavení potvrzení o členství (§ 236 odst. 2 občanského zákoníku).

§ 5 | Práva členů

 1. Všichni členové mají právo:
  1. účastnit se činnosti spolku,
  2. účastnit se jednání členské schůze s hlasovacím právem,
  3. být pravidelně informováni o činnosti spolku, zejména nahlížet do zápisů z jednání spolkových orgánů,
  4. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy, připomínkami a stížnostmi a žádat jejich vyřízení.
 2. Všichni rodinní členové mají navíc právo:
  1. volit radu spolku a být do ní voleni,
  2. Partneři a nezletilé děti rodinných členů mají právo účastnit se veškerých činností uvedených v § 3 stanov. Partneři se mohou účastnit také členské schůze s poradním hlasem.

§ 6 | Povinnosti členů

 1. Všichni členové mají povinnost:
  1. dodržovat stanovy,
  2. plnit usnesení orgánů spolku,
  3. hájit zájmy a dobré jméno spolku.
  4. podílet se na naplňování cílů spolku,
  5. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
  6. platit včas investiční členské příspěvky.
 2. Rodinní členové mají navíc povinnost platit provozní členské příspěvky.
 3. Výši členských příspěvků stanovuje rada spolku nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového období (§ 15 odst. 3). Členské příspěvky jsou nevratné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 4. Členské příspěvky se rozlišují na provozní a investiční.
  1. Investiční členský příspěvek představuje investici do fungování spolku. Platí se jednou ročně a jeho výše je stanovena pro všechny řádné a podporující členy ve stejné výši.
  2. Provozní členský příspěvek slouží k zajištění běžné činnosti spolku. Platí se jednou měsíčně a je vyměřen individuálně podle toho, jakou měrou členové využívají aktivit pořádaných spolkem.

§ 7 | Zánik členství

Členství zaniká:

 1. na základě písemného oznámení člena o vystoupení,
 2. pokud člen ani po písemné výzvě neuhradí investiční členský příspěvek nebo třikrát po sobě provozní členský příspěvek,
 3. úmrtím,
 4. vyloučením člena pro hrubé porušování stanov či poškozování dobrého jména spolku. Při vyloučení člena musí rada dbát ustanovení § 239–242 občanského zákoníku.

§ 8 | Orgány spolku

 1. Spolek má tyto orgány:
  1. členská schůze,
  2. rada spolku,
  3. předsednictvo (statutární orgán),
  4. pokladník,
  5. kontrolní komise.
 2. Z jednání členské schůze a rady spolku se pořizuje zápis. Zapisovatele si členská schůze, resp. rada spolku volí na počátku každého svého jednání.
 3. Zápis z jednání musí obsahovat především:
  1. údaj o způsobu svolání jednání,
  2. údaj o místě a čase jednání,
  3. údaj o počtu přítomných a konstatování o usnášeníschopnosti, v případě jednání členské schůze také údaj o počtu členů spolku,
  4. jméno předsedajícího jednání,
  5. záznam o přijatých usneseních, a to včetně počtu hlasů, kterými bylo usnesení přijato,
  6. podpis zapisovatele a jednoho z předsedů.

§ 9 | Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové.
 2. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně a svolává ji předsednictvo. Oznámení o konání členské schůze rozesílá e-mailem s předstihem nejméně jednoho týdne. Oznámení musí obsahovat místo, čas a pořad jednání.
 3. Předsednictvo je povinno do třiceti dnů svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud o to požádá alespoň třetina všech členů spolku nebo tři členové rady spolku.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní polovina všech členů spolku a alespoň tři členové rady.
 5. Pokud není členská schůze usnášeníschopná ani půl hodiny po ohlášeném začátku, svolá předseda do patnácti dnů novou pozvánkou náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději šest týdnů od původního termínu řádné schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, avšak může projednávat pouze záležitosti zařazené na pořad původního řádného zasedání.
 6. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech přítomných na členské schůzi. V případě usnesení o změně stanov nebo o zrušení spolku je potřeba potřeba 2/3 většiny hlasů přítomných.
 7. Na úvod si členská schůze zvolí předsedajícího schůze a zapisovatele.
 8. Členská schůze:
  1. volí členy rady spolku,
  2. volí členy kontrolní komise,
  3. schvaluje investiční rozpočet,
  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
  5. schvaluje změnu stanov,
  6. rozhoduje o zrušení spolku a o likvidaci jeho majetku.

§ 10 | Rada spolku

 1. Rada spolku má tři až pět členů podle rozhodnutí členské schůze.
 2. Funkční období rady trvá tři roky a její členové mohou být voleni opakovaně.
 3. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady může rada kooptovat náhradníka, který svou funkci vykonává až do zasedání členské schůze, která zvolí řádného člena rady.
 4. Rada spolku se schází podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Jednání rady svolává předsednictvo obdobným způsobem jako členskou schůzi (§ 9 odst. 2).
 5. Předsednictvo je povinno do dvou týdnů svolat radu spolku, pokud o to požádají tři členové rady.
 6. Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní alespoň tři členové.
 7. Rada rozhoduje konsenzuálně (jednomyslně). Pokud rada nedosáhne v projednávané věci konsenzu, projedná se záležitost na dalším zasedání. Pokud ani při druhém projednávání není dosaženo konsenzu, přistupuje se k hlasování. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina.
 8. Rada spolku:
  1. volí ze svého středu dva předsedy (předsednictvo) a pokladníka,
  2. řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi,
  3. sestavuje investiční a provozní rozpočet,
  4. schvaluje provozní rozpočet,
  5. stanovuje výši investičních a provozních členských příspěvků,
  6. předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
  7. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů.

§ 11 | Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.
 2. Předsednictvo tvoří dva předsedové, jejichž funkční období trvá tři roky. Každý z předsedů samostatně zastupuje spolek navenek.
 3. Předsednictvo:
  1. vykonává rozhodnutí rady spolku,
  2. svolává členskou schůzi a jednání rady,
  3. řídí jednání rady a členské schůze,
  4. spravuje písemnosti spolku,
  5. Rada spolku může člena předsednictva odvolat, pokud mezi předsedy dochází k závažným neshodám nebo pokud některý z předsedů jedná v rozporu s rozhodnutím rady spolku nebo se stanovami.

§ 12 | Pokladník

 1. Pokladník:
  1. dohlíží na úhradu členských příspěvků, urguje jejich úhradu a dává radě podnět k sankcím vyplývajícím z neplacení členských příspěvků,
  2. v souladu s pokyny předsednictva nakládá s finančními prostředky spolku, zejména provádí pravidelné úhrady a obstarává vedení bankovního účtu spolku,
  3. dohlíží na dodržování rozpočtu.
 2. Funkce pokladníka je neslučitelná s funkcí předsedy.
 3. Rada spolku může pokladníka odvolat, pokud k tomu dá podnět kontrolní komise nebo sama v jeho činnosti shledá závažné nedostatky.

§ 13 | Kontrolní komise

 1. Pokud to členská schůze uzná za vhodné, může zřídit kontrolní komisi.
 2. Kontrolní komise se skládá ze tří členů, které volí členská schůze na dobu jednoho roku.
 3. Kontrolní komise má v kompetenci:
  1. kontrolovat hospodářskou činnost rady, zejména pak dodržování rozpočtu spolku a činnost pokladníka,
  2. nahlížet do veškerých dokumentů souvisejících s hospodařením spolku a požadovat vysvětlení po členech rady,
  3. informovat o nesrovnalostech v činnosti pokladníka radu a případně navrhnout radě jeho odvolání,
  4. informovat o závažných nesrovnalostech v hospodaření členskou schůzi a případně navrhnout odvolání rady.

§ 14 | Hospodaření spolku

 1. Příjmy spolku tvoří:
  1. členské příspěvky,
  2. dary,
  3. granty a dotace,
  4. příjmy z vedlejší činnosti (§ 3 odst. 2).
 2. Spolek hospodaří se získanými prostředky výhradně za účelem naplňování cílů spolku, podle ročního provozního rozpočtu schváleného radou a podle ročního investičního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 3. Za hospodaření spolku je zodpovědná rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

§ 15 | Řešení sporů

 1. Spory mezi členem a předsednictvem rozhoduje rada.
 2. Spory mezi členem a radou (zejm. spory o výši stanoveného členského příspěvku a jeho placení a spory o vyloučení) rozhoduje členská schůze.

§ 16 | Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozchodem z rozhodnutí členské schůze,
  2. rozhodnutím soudu o zrušení.
 2. V případě zániku spolku rozhodne členská schůze o způsobu likvidace spolkového majetku.

§ 17 | Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména § 214–302 občanského zákoníku.